Logowanie   ?> /td>
Rzeszowski Team Paralotniowy 

Zapytasz zapewne czemu "Born to Fly" ?
Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Każdy z nas zapytany o to samo odpowie Ci co innego ...
ale na pewno zrozumiesz jedno, ... że nie umiemy już inaczej. Nie umiemy NIE LATAĆ

W serwisie
HOME
Team i okolice
Piloci i Sympatycy
Galeria
Opisy wyjazdów i imprez
Miejsca do latania
Plikownia
Kontakt
Nasz dorobek
Nasz dorobek w OLC w 2008
Nasz dorobek w OLC w 2009
Nasz dorobek w OLC w 2010
Nasz dorobek w OLC w 2011
LiveTracks

Borny !OpenFly

Karpaty


Forum PG
Planowanie wyjazdów
Gdzie latać ?
Let's talk about ...
On-line Czat BTF ...
Żony i kochanki :)
Giełda sprzętu
... know how
... co nieco o sprzęcie
Forum PPG
Planowanie latania PPG
Let's talk about ...PPG
Godne polecenia
Znajomi w Sieci
Filmy
Szkoły paralotniowe
Serwisy pogodowe
...inne linki
xcc.paragliging.pl
XContest - punktacja dzienna

KSIĘGA GO¦CI
Polecane
Niviuk
Advance
SOL Paragliders
Ozone
UP

Bardzo ważne informacje o charakterze poradnika "Know How"
Treć informacji :
Program szkolenia wyciągarkowego, kierownika startu oraz uprawnieą H

 

5.   Szkolenie do uprawnieą dodatkowych wpisywanych do osobistego
dokumentu praktyki lotniczej pilota lub zaświadczeą wydawanych przez
SzkołŞ "ćrokrak"
5.1.  Program obejmuje nastŞpujące uprawnienia:
-    Do wykonywania lotów za wyciągarką,
-    Kierownika startów holowanych,
-    Do obsługi wyciągarki /wyciągarkowy/.
5.2.  Cel szkolenia.
Celem szkolenia do lotów holowanych jest zapoznanie szkolonych pilotów
z odmienną techniką wykonywania startu i lotu. Po jego zakoączeniu
szkolony powinien opanowa¦ wszystkie elementy związane ze startem na
holu, utrzymaniem właściwego kierunku lotu, wyczepieniem oraz zapozna¦
siŞ z procedurami bezpieczeąstwa.
5.3   Szkolenie do lotów holowanych składa siŞ z trzech czŞści:
5.3.1. Szkolenie teoretyczne trwa 2 godziny i obejmuje nastŞpujące
zagadnienia:
5.3.1.1.    Systemy holowania.
-    holowanie rŞczne,
-    holowanie za ruchomym środkiem ciągu przy pomocy rozwijarki, lub
liny o stałej długości połączonej z holownikiem poprzez wskaĽnik siły
ciągu,
-    holowanie za wyciągarką stacjonarną.
5.3.1.2.    Mechanika lotu za holem.
-    rozkład sił w locie,
-    fazy toru wzlotu,
-    obciążenie skrzydła w poszczególnych fazach,
-    prŞdkoś¦ postŞpowa i prŞdkoś¦ wznoszenia,
-    holowanie z nawrotami.
5.3.1.3.    Technika pilotażu.
-    start,
-    lot wznoszący,
-    wyczepienie,
-    zejście z kierunku powyżej 90 stopni (lock out),
-    postŞpowanie przy braku wyczepienia holu,
-    holowanie z nawrotami (tylko dla pilotów ze świadectwem
kwalifikacji).
5.3.1.4.    Warunki atmosferyczne.
-    wpływ siły i kierunku wiatru na tor i efektywnoś¦ lotu,
-    wpływ termiki na profil i tor lotu,
-    wyładowania atmosferyczne i związane z nimi niebezpieczeąstwo.
5.3.1.5.    Organizacja holowania.
-    wybór terenu,
-    ustalenie osi holowania,
-    podział zadaą,
-    organizacja startowiska: holowanie w osi wiatru, holowanie z bocznym
wiatrem, wyposażenie startowe,
-    ustalenie krŞgu nad lądowiskiem,
-    prowadzenie listy wzlotów,
-    postŞpowanie przy awaryjnym zrzucie liny holowniczej /domy, woda,
linie wysokiego napiŞcia./.
5.3.1.6.    Zasady sygnalizacji/tablice, radio/
-    rodzaje przekazywanych informacji,
-    kolejne komendy-przykłady:
Instruktor   - Na linie od strony południowej/dotyczy wyciągarki
dwubŞbnowej/ startuje uczeą Kowalski do lotu np. po krŞgu. Wiatr
czołowy 2 m/s, włącz silnik!
Wyciągarka.   - Po uruchomieniu silnika powtarza informacjŞ i zgłasza-
silnik pracuje.
Instruktor.   - Pilot gotów, podczepienie sprawdzone,
Wyciągarka    - Powtarza informacje,
Pilot          - Podaje do instruktora komendŞ - Jazda!
Instruktor.   - Do wciągarki podaje komendŞ - Jazda, jazda, jazda!
Wyciągarka podaje ciąg.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zagrażających bezpieczeąstwu
wykonywanego lotu instruktor podaje do wyciągarki komendŞ - Stop,
stop, stop!

-    dodatkowe komendy podawane do wyciągarki przez pilota wykonującego
lot na linie:
-    wiŞcej ciągu!- " rowerek nogami",
-    doś¦ ciągu, chcŞ siŞ wyczepi¦! -ruchy poprzeczne nogami /pajacyk/.
5.3.1.7.    OsprzŞt.
-    pomiar siły holowania, przyrządy, czŞstoś¦ kontroli,
-    bezpieczniki zrywowe,
-    rodzaje wyczepów paralotniowych i lotniowych.
5.3.2.     Szkolenie naziemne praktyczne:
5.3.2.1.    Nauka startu za holem.
-    przygotowanie skrzydła,
-    przygotowanie pilota,
-  sprawdzenie podczepienia pilota i wyczepu,
-    postawienie skrzydła i start /klasyczny lub odwrócony/,
-    wyczepienie.
5.3.2.2.    Obsługa startu:
-    wybór miejsca startu,
-    rozlokowanie startowiska, lądowiska, miejsca przygotowania do
startu, oraz miejsca odpoczynku, oznaczenie zgodnie z załącznikiem nr
2 - Paralotnie
-    przygotowanie startującego,
-    kontrola gotowości /skrzydło, pilot, uprząż, wyczep, hol,
wyciągarka, wiatr, przestrzeą/,
-    podawanie kolejnych informacji i komend,
-    kto startuje, na jakim skrzydle, kierunek i prŞdkoś¦ wiatru,
-    informacja o gotowości pilota do startu,
-    komenda do startu,
-    procedury przerwania startu,
-    prowadzenie listy wzlotów.
5.3.2.3.    Instruktaż:
-    metodyka nauki holowania w szkoleniu podstawowym,
-    metodyka nauki holowania pilotów doświadczonych (po ukoączonym co
najmniej ETAPIE I),
-    lot wznoszący siŞ, sytuacje niebezpieczne i sposoby ich
zapobiegania,
-    pilotaż a efektywnoś¦ holowania,
-    wyczepy - nauka montażu podczepiania i wyczepiania. Możliwe
nieprawidłowości ich działania,
-    organizacja lotów holowanych na lotniskach oraz zasady współpracy z
kierownictwem lotów,
-    holowania z nawrotami jako elementy szkolenia sportowego.
5.3.2.4.    Obsługa wyciągarki:
-    kontrola przygotowania wyciągarki do pracy, której podlegają
nastŞpujące elementy: silnik, sprzŞgło, bŞbny, liny, gilotyna,
układacz liny,
-    obieg informacji oraz nauka podawania komend,
-    regulacja siły ciągu i prŞdkości w zależności od fazy holowania i
przebiegu lotu holowanego/paralotnie, lotnie/,
-    ściąganie liny z powietrza i rozciąganie,
-    kontrola siły ciągu na linie,- kontrola ułożenia lin na bŞbnie,
-    kontrola stanu liny stalowej, elastycznej i spadochronów hamujących,
-    uziemienie wyciągarki na stanowisku,
-    nauka łączenia zerwanej liny, kółka na koącu liny,
-    nauka czynności wykonywanych podczas holowania z nawrotami.
5.3.3.     Szkolenie w locie:
5.3.3.1.    Szkolenie w locie obejmuje 10 lotów za holem.
5.4.      Ograniczenia.
5.4.1.     Szkolenie w locie może siŞ odbywa¦ przy wietrze do 6 m/s

WYMAGANIA DLA UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH UPRAWNIE‘.

-    Pilot na uprawnienie do lotów za wyciągarką-musi zaliczy¦ wykład z
zakresu czŞści 5.3.1. i 5.3.2. w wymiarze 2 godzin, oraz 10 lotów za
wyciągarką.
-    Operator na uprawnienie do obsługi wyciągarki - musi zaliczy¦ wykład
z zakresu czŞści 5.3.1. i 5.3.2. w wymiarze 2 godzin, ¦wiczenia
praktyczne z zakresu czŞści 5.3.2.4. w wymiarze 10 godzin, oraz
wykona¦ 50 holi pod nadzorem operatora z uprawnieniami do holowania.

wujek
Dodano: 2012-05-02

Wszelkie prawa zastrzeone. Materiay prezentowane w serwisie s wasnoci Teamu "Born to Fly".
Kopiowanie materiaw bez zezwolenia zabronione.
statystyka